မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမတစ္ဦး ဴမန္မာအလုပ္ဳကပ္ရဲႛ အႎိုင္ကဵင့္မႁခံရ

Go down

မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမတစ္ဦး ဴမန္မာအလုပ္ဳကပ္ရဲႛ အႎိုင္ကဵင့္မႁခံရ

Post  soeaung on Sun Mar 08, 2009 1:53 pm

မေလးရႀားႎိုင္ငံမႀာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနဳကတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား အလုပ္သမားေတၾဟာ အလုပ္ရႀင္က လစာေလ႖ာ့ခဵတာေတၾ၊ အလုပ္ခဵိန္ ေလ႖ာ့ခဵတာေတၾ စတဲ့ မတရားအႎိုင္ကဵင့္မႁေတၾကို ခံစားေနရတဲ့အဴပင္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလကုန္ မတ္လဆန္းက စ႓ပီး အစိုးရက တရားဝင္အလုပ္သမားေရာ တရားမဝင္အလုပ္သမားေတၾကိုပၝ ဖမ္းဆီး႓ပီး ေနရပ္ဴပန္ႎႀင္တာေတၾကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနဳကရပၝတယ္။ အဲဒီလို မေလးရႀားအစိုးရနဲႛ အလုပ္ရႀင္ေတၾရဲႛ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾကို ဴမန္မာႎိုင္ငံသား အလုပ္သမားေတၾ ခံစားေနရတဲ့ အခဵိန္မႀာပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားအခဵင္းခဵင္း အႎိုင္ကဵင့္မႁတခု ဒီရက္ပိုင္းအတၾင္းမႀာ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။

ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႛက စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မႀာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီး မစုစုလိႁင္ဆိုသူဟာ တစ္ဆိုင္တည္းမႀာပဲ အလုပ္ဳကပ္အဴဖစ္ တာဝန္္ယူရသူ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားတဦးနဲႛ ေငၾေဳကးေခဵးငႀားတဲ့ကိစၤနဲႛ စကားအဆင္မေဴပ ဴဖစ္ဳကရာကေန အဲဒီအမဵိႂးသားရဲႛ ရိုက္ႎႀက္မႁကို ခံရ႓ပီး ေဆး႟ံုတက္ ေဆးကုသခံခဲ့ရပၝတယ္။ မစုစုလိႁင္ဟာ အလုပ္ဳကပ္ အမဵိႂးသားဆိီက သူေခဵးထားတဲ့ ေငၾေဳကးကို ဴပန္ေတာင္းရာကေန တစ္ေယာက္နဲႛတစ္ေယာက္ စကားေဴပာအဆင္မေဴပ ဴဖစ္ခဲ့ရေဳကာင္း ၊ ဒီကိစၤကို မစုစုလိႁင္က တဴခား႓မိႂႛမႀာ အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ ဦးေလးေတာ္စပ္သူကို လႀမ္း႓ပီး ေဴပာဆိုတိုင္တန္းေနစဥ္မႀာ အလုပ္ဳကပ္က ေနာက္ကေန ဦးေခၝင္းကို ရိုက္ႎႀက္လိုက္တဲ့အတၾက္ သူ လဲကဵသတိလစ္သၾားခဲ့ေဳကာင္း၊ တရက္ေလာက္ နီးပၝး သတိလစ္ေနခဲ့ေဳကာင္း ၊ သတိရလာတဲ့အခၝမႀာ ဦးေခၝင္းမႀာ နာကဵင္ကိုက္ခဲေန႓ပီး သၾားကိဵႂးသၾားတာကို သိရေဳကာင္း မစုစုလိႁင္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴပႍနာဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ အဴဖစ္မႀန္ကို ဖံုးကၾယ္႓ပီး သူႛကို ေဆးရံုတင္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ သူ သတိရလာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း သိခဲ့ရေပမယ့္ အဴဖစ္အပဵက္အမႀန္ကို ေဴပာဴပခၾင့္မရခဲ့ဘူးလိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။ ေဆး႟ံုကို ဘယ္လိုနည္းနဲႛ ဘာေဳကာင့္ ေရာက္လာတာလဲလိုႛ ေဆး႟ံုလိုက္ပိုႛသူ တဴခားသူေတၾကို ေမးဳကည့္တဲ့အခၝ သူ ေခဵာ္လဲကဵ႓ပီး သတိေမ့သၾားတဲ့အတၾက္ ေဆး႟ံုကို ေရာက္လာတာလိုႛ ေဴပာဳကေဳကာင္း၊ ေဆး႟ံုဆရာဝန္ကိုလည္း အဲဒီလို ေဴပာဆို႓ပီး လက္မႀတ္ထိုးေဆး႟ံုတင္လိုက္တာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ သူႛအေနနဲႛ ဆရာဝန္ကို အဴဖစ္မႀန္ေဴပာဴပခဵင္ေပမယ့္ သူနဲႛအတူ အလုပ္ဳကပ္က ေဆး႟ံုကို အဴမဲလိုက္ပၝေနတဲႛအဴပင္ ေနာက္ထပ္ ရန္ရႀာမႀာကို စိုးရိမ္တဲ့အတၾက္ မေဴပာရဲခဲ့ဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အဲဒီ အလုပ္ဳကပ္အဴပင္ တဆိုင္ထဲမႀာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ တဴခားဴမန္မာအမဵိႂးသား ေလးငၝးဦးဟာ မစုစုလိႁင္နဲႛအတူ အလုပ္ရႀင္က ေပးထားတဲ့ တစ္အိမ္ထဲမႀာ ေနဳကတာဴဖစ္ေပမယ့္၊ အခုကိစၤကို ကဵန္တဲ့သူေတၾအေနနဲႛ ဝင္ေရာက္ကူညီ ေဴဖရႀင္းေပးတာေတၾ မလုပ္ရဲဳကဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ရရႀိထားတဲ့ ဒဏ္ရာ အနာတရေတၾေဳကာင့္လည္း အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႎိုင္တဲ့အတၾက္ အလုပ္ကထၾက္႓ပီး အသိမိတ္ေဆၾ တေယာက္ဆီမႀာ သၾား႓ပီး ေနထိုင္ေနတယ္လုိႛ ဆိုပၝတယ္။ ႎိုင္ငံရပ္ဴခားမႀာ ကူညီယိုင္းပင္းသူ ေတၾႛဖိုႛမလၾယ္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အတၾက္ ဒုကၡေတၾက မဵားလၾန္းလႀပၝတယ္လိုႛလည္း မစုစုလိႁင္က RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

သူႛအေနနဲႛ သူေခဵးခဲ့တဲ့ ေငၾကို ဴပန္လိုခဵင္ေဳကာင္း၊ အလုပ္မရႀိတဲ့အတၾက္ေရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့အတၾက္ပၝ သူႛအေနနဲႛ နစ္နာေဳကးရခဵင္ေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။ သူႛအေနနဲႛ စိတ္ညစ္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ဴပန္ဖုိႛအတၾက္ သူႛေငၾေတၾဴပန္ေပးဖိုႛ အလုပ္ဳကပ္ကို ထပ္မံ ေတာင္းခံခဲ့ရာမႀာလည္း အလုပ္ဳကပ္ရဲႛ ႓ခိ္မ္းေဴခာက္မႁကို ခံခဲ့ရေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

အခုေတာ့ မိတ္ေဆၾတခဵႂိႛရဲႛ အဳကံေပးမႁနဲႛ မစုစုလိႁင္ဟာ သူႛရဲႛအဴဖစ္အပဵက္ကို ကၾာလာလမ္ပူအေဴခစိုက္ ဴမန္မာအလုပ္သမား အခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေပးေရးေကာ္မတီ BWRPC ကို တင္ဴပ႓ပီး အကူအညီေတာင္းခံထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

[Source: RFA]
soeaung
soeaung
Admin

Number of posts : 30
Registration date : 2009-03-07

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum