၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်

Go down

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဦးေရ ေလွ်ာ့ခ် Empty ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်

Post  soeaung on Wed Mar 25, 2009 9:05 pm

ကိုရီးယားအစိုးရဟာ ၂၀၀၉- ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား အသံုးျပဳခြင့္ဦးေရကို ၃၄၀၀၀ ဦးသို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါတယ္။ ယခုသတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဦးေရဟာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားဦးေရ၏ ၃ ပံု ၁ ပံု အေနအထားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေလွ်ာ့ခ်ရျခင္းဟာ ျပည္တြင္း အလုပ္လက္မဲ့ တိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ လက္ရွိ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပင္လယ္ရပ္ျခား ကိုရီးယားႏြယ္ဖြားမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဦးေရကို ထိန္းညႇိဖို႔အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အီေျမာင္ဘတ္အစိုးရသည္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ကႏိုင္ငံျခားလုပ္သားအင္အားမူ၀ါဒေကာ္မတီတြင္ အစည္းေ၀းျပဳလုပ္ကာ လာမည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား အသံုးျပဳခြင့္ဦးေရကို ပင္လယ္ရပ္ျခား ကိုရီးယားႏြယ္ဖြားဦးေရ ၁၇၀၀၀ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားဦးေရ ၁၇၀၀၀၊ စုစုေပါင္း ၃၄၀၀၀ ဦး သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဒီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားဦးေရမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က သတ္မွတ္ဦးေရျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ၄၀၀၀၀ ဦးမွ ၅၇.၅%၊ ပင္လယ္ရပ္ျခား ကိုရီးယားႏြယ္ဖြားဦးေရ ၆၀၀၀၀ ဦးမွ ၇၁.၇% ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀း၌ ၂၀၀၉- ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ ၁၂၀၀၀ ဦး ခြင့္ျပဳေပးၿပီးသည့္ေနာက္မွသာ ဒုတိယႏွစ္၀က္အတြက္ ၂၂၀၀၀ ဦးကို ခြင့္ျပဳရန္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက “ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ 3D လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိေနၾကေပမယ့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား ကိုရီးယားႏြယ္ဖြားေတြကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေနတာေၾကာင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား အလုပ္ရွာေဖြသူေတြအဖို႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ခက္ခဲကာ အၿပဳိင္အဆိုင္ အေျခအေနျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားအင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်ရျခင္းျဖစ္တယ္”လို႔ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ယခု ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားအင္အား ၃၄၀၀၀ အနက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ၂၃၀၀၀ ဦး(ႏိုင္ငံျခားသား ၁၃၀၀၀ + ကိုရီးယားႏြယ္ဖြား ၁၀၀၀၀)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ (ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား) ၂၀၀၀ ဦး၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ၆၀၀၀ ဦး (ႏိုင္ငံျခားသား ၁၀၀ + ကိုရီးယားႏြယ္ဖြား ၅၉၀၀)၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၂၀၀၀ ဦး (ႏိုင္ငံျခားသား ၁၀၀၀ + ကိုရီးယားႏြယ္ဖြား ၁၀၀၀)၊ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ၁၀၀၀ ဦး (ႏိုင္ငံျခားသား ၉၀၀ + ကိုရီးယားႏြယ္ဖြား ၁၀၀)တို႔ကို အသံုးျပဳရန္ စီမံထားရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဦးေရ ၉၀၀၀၀ ဦးျဖင့္ လုပ္ကိုင္လည္ပတ္လွ်က္ရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ယခုႏွစ္အတြက္ ကိုရီးယားႏြယ္ဖြား အလုပ္သမားခြဲတမ္း ခ်ထားေပးျခင္း လံုး၀ မရွိပါဘူး။ ကိုရီးယားအစိုးရဟာ အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ကိုရီးယားႏြယ္ဖြားမ်ားအား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ပညာေပးအစီအစဥ္ကို အျခားနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳကာ လုပ္ငန္းခြင္မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကိုရီးယားႏြယ္ဖြား အလုပ္သမားမ်ားကို လက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မရွိမျဖစ္အေနအထားမွ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ လက္ရွိဗီဇာအမ်ဳိးအစားမွ PR အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ ဗီဇာသက္တမ္းအားလည္း ၁၀ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

ကိုရီးယားအစိုးရဟာ လုပ္ငန္းခြင္ဗီဇာ ( ၃ ႏွစ္) သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာေပးရသူ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ၆၆၀၀၀ ဦးအနက္မွ လုပ္ငန္းခြင္သက္တမ္းတိုးဗီဇာ( ၂ ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ )ျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားဦးေရ ၄၉၀၀၀ ဦး အျပင္ က်န္ရွိေနေသာ ၁၇၀၀၀ ဦးအား ျပည္တြင္းလုပ္သားအင္အားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။

ကိုရီးယားအစိုးရဟာ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားစီမံခ်က္ရဲ႕ မူ၀ါဒသက္ေရာက္မႈနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို လ်စ္လွ်ဴရႈလွ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ဟန္ေဆာင္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡတစ္ဦးက “ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြက ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေနတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္သားဦးေရဟာ သူတို႔ထင္မွတ္ထားသလို ရွိေနပါ့မလားဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာပါ” လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရတရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ လြန္ခဲ့သည့္လမ်ားအပါအ၀င္ ယခင္ႏွစ္ ဒုတိယ ၆ လပါတ္ရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်မႈဟာ ၃၇% ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။


[Source: http://burmainfokorea.blogspot.com/]
soeaung
soeaung
Admin

Number of posts : 30
Registration date : 2009-03-07

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum